Regulamin sklepu internetowego slowianskisklep.com.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy slowianskisklep.com.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Kupujących.
3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.
4. Właścicielem Sklepu jest Menos Mateusz Hęciak, ul. Piaskowa 108, 08-110 Siedlce
NIP 821-200-06-35, nr konta: mBank 59 1140 2004 0000 3202 3911 1284
tel. + 48 692-499-450, sklep@slowianskisklep.com.pl
5. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.
6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są nowe.
7. Zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zdjęcia towarów mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących.

§ 2
Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://slowianskisklep.com.pl/
2. Zamówienia można składać bez konieczności rejestracji (zakładania konta w Sklepie).
3. Zamówienie składa się poprzez wybór danego produktu, który chce się nabyć, za pomocą kliknięcia w przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje się wyboru formy płatności oraz dostawy.
4. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Kupujący zostaje powiadomiony
o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Kupujący zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.
5. Momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sklepem jest chwila otrzymania przez Kupującego powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
6. W trakcie składania zamówienia Kupujący przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
– wyboru zamawianych produktów, w tym ilości poszczególnych artykułów;
– wskazania adresu dostawy zamówienia oraz opcjonalnie podania danych do faktury (mogą to być różne dane);
– wyboru formy płatności;
– wyboru sposobu dostawy.
7. Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

§ 3
Ceny i promocje

1. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:
– podawane są w złotych polskich;
– zawierają podatek.
2. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym produkcie. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia towaru do Kupującego), które są określane odrębnie. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.
3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Kupującego, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny towarów w zamówieniu złożonym przez Kupującego przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Kupującego wiążące.

§ 4
Modyfikacja składanych zamówień

1. Kupujący ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu spakowania paczki.
2. Modyfikacji zamówienia można dokonać wyłącznie przez kontakt telefoniczny, bądź mailowy ze Sklepem (+48 692 499 450; sklep@slowianskisklep.com.pl).
3. Dokonywane przez Kupującego zmiany mogą dotyczyć: ilości zamówionych artykułów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący rezygnuje z wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie do 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacone przez Kupującego pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego została wykonana płatność lub na inny rachunek bankowy przez Kupującego wskazany.

§ 5
Formy płatności

1. Zapłaty za zamówienia można dokonać:
– płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym lub tradycyjnym przelewem bankowym.
W tym przypadku realizacja złożonego przez Kupującego zamówienia rozpocznie się po zaksięgowaniu zapłaty na koncie bankowym Sklepu.
– osobiście gotówką lub kartą płatniczą w przypadku osobistego odbioru zamówienia.
2. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep zapłaty za zamówienie.

§ 6
Czas realizacji zamówienia

Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego danego towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia (przygotowania towarów do wysyłki) przez sprzedawcę oraz czas dostarczenia towaru przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez sprzedawcę przyjęcia zapłaty. Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa do 5 dni roboczych (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od momentu zaksięgowania wpłaty. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia towaru przez przewoźnika.

§ 7
Reklamacje

1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru na adres Sklepu. Firma nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.
2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Kupującego konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej.
3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sklep zwróci należność za reklamowany towar.
4. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne.
5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.
6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Kupującego.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Kupujący będący osobą fizyczną, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).
2. W celu odstąpienia od umowy Kupujący powinien złożyć do Sklepu na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Sklepu na adres: Menos Mateusz Hęciak, ul. Piaskowa 108, 08-110 Siedlce z dopiskiem „zwrot”.
3. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od Umowy.
4. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
6. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9
Dane osobowe

1. Sklep slowianskisklep.com.pl dokłada wszelkich starań, by zgromadzone przez niego dane osobowe Kupujących podlegały ochronie przewidzianej w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym na zasadach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych Kupujących udostępnionych Sklepowi przez Kupujących jest Menos Mateusz Hęciak z siedzibą w Siedlcach przy ul. Piaskowej 108, tel. +48 692 499 450, e-mail: sklep@slowianskisklep.com.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji złożonych zamówień lub świadczenia innych usług drogą elektroniczną, np. wysyłki newslettera (o ile taka opcja została przez Kupującego zamówiona).
4. Dane osobowe Kupujących są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Kupującym umowy, rozpatrzenia reklamacji lub do momentu złożenia przez Kupującego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
5. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Ponadto Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, a także przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym wysyłania newslettera, oraz składania i realizacji zamówień.
7. Sklep stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.